Ece/16/Ankara/Müzik/Kitap

turgutuntomrisi:

zirhiolmayanironman:

Ulna bu bana koydu ama

içim yandı be..

(Kaynak: uyku-gereksiz, bolnareksilicigkofte gönderdi)

Notes
11874
Posted
15 saat önce
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter